Адвокат Тони Тачева

Цени на правни услуги

Размерът на адвокатския хонорар за правните консултации и процесуалното представителство по дела пред български съдилища се определят съобразно правната и фактическа сложност на всеки отделен случай, но не по-малко от сумите определени от закона в

НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г.

за минималните размери на адвокатските възнаграждения. Хонорарите НЕ включват разноските по воденето на съответните дела и преписки, като разходите за съдебни и държавни такси, фотокопиране, факсове, телефони, пощенски и куриерски услуги, командировки и др. Тези такси се дължат допълнително.

На всеки етап от работата Вие може да се информирате за сумата, до която са достигнали хонорара и разноските Ви. Заплащането на разноските и хонорара се извършва авансово. За дължимите и платени хонорари ще Ви бъде подпишете договор за правна помощ, които ще ви служи като разходен документ.

Ако някое плащане не бъде извършено в срок, си запазвам правото да спра работа по този случай, като следва да бъде заплатена извършената до този момент работа. В случай, че конкретен казус остане незавършен по независещи от мен причини, то на заплащане ще подлежи само извършената до този момент работа.

Особености в заплащането на разноски при водене на съдебни процеси.

Съдът по правило присъжда разноските в тежест на страната, която губи делото, но ако искът е уважен частично, таксите, разноските и адвокатското възнаграждение се присъждат за плащане съразмерно с уважената част от иска.

Страната, която е загубила делото може да няма достатъчно средства да плати всички или част от присъдените разноски и хонорари. Съдът присъжда възнаграждение само за един адвокат. В случаите на приключване на делото със спогодба разноските остават за сметка на страните, така както са ги направили.

Когато се постигне доброволно извънсъдебно уреждане на спора или делото приключи със спогодба между страните, платените адвокатски хонорари не се връщат. За удобство на клиентите ми предлагам възможност за избор на формите на плащане.

Абонаментно обслужване

Абонаментното обслужване представлява постоянна юридическа помощ, свързана с дейността на клиента (или определени нейни направления), както и системно обслужване на юридическите проблеми, които възникват по време на абонамента. Установяването на абонаментната такса се извършва по договаряне на страните, като се отчитат предполагаемият и реалният обем работа. Такава форма на правна помощ може да бъде реализирана посредством устни и писмени консултации, изготвяне на документи, участие в преговори и т.н.

Абонаментното обслужване по правило е предпочитано от онези мои клиенти, чиято дейност е свързана с решаване на многообразни юридически проблеми. Подобна форма на обслужване спестява необходимостта от създаване на собствен правен отдел.

Правно обслужване, основано на почасово заплащане

Правната помощ може да се осъществява на базата на почасово заплащане на времето, за което кантора Ви предоставя услуги. Тази форма на обслужване е удобна и подходяща за онези клиенти, които прибягват към юридически услуги по повод определен проект, за който е трудно да се прецени обемът на предстоящата работа.

Изпълнение на еднократни поръчения с фиксирано заплащане

Дадената форма на правна помощ се прилага главно при изпълнение на еднократни услуги (консултации, съставяне на правни анализи и заключения), чиито обем може да бъде предвиден от страните с определена степен на точност. Подобна форма на практика се оказва много удачна за онези клиенти, които тепърва започват да ползват услуги ми. Фиксираното заплащане може да се прилага и при определени от страните финансови условия за процесуално представителство в съдебен (граждански, арбитражен, наказателен) процес.

Контакти

България
гр.Стара Загора,
ул. „Метр. Методи Кусев” № 31, вх.Г, ет.1, ап.3
тел.: +359 898 438 310
ел. поща: contact@tonitacheva.com