Адвокат Тони Тачева

Начало


Като адвокат на частна практика, аз работя в областта на търговското, гражданското право и наказателното право, предоставяйки още правни услуги и процесуално представителство в трудовото, административното, семейното и наследствено право.

Предоставям висококвалифицирана и коректна професионална защита на правата и интересите на български и чуждестранни граждани и фирми..

Съгласно чл. 50,ал.1 от Закона за адвукатурата за времето на професионална ми дейност разполагам със застраховка „Професионална отговорност”, която покрива вреди, които могат да настъпят вследствие на виновно неизпълнение на задълженията ми.